Fuskåsberget

Utsikt från Fuskberget med några skymmande träd.. I horisontens syns blånande berg med grå himmel.

Fuskåsberget ligger i ett av länets värdetraktsområden, i ett större sammanhängande område med hög andel skoglig värdekärna.

På den södra delen av det 275 m höga berget växer bitvis gammal grov skog. I sydsluttningens östra del har ett vackert bestånd av grov 200-300-årig hällmarkstallskog sparats.

Här finns gott om hål- och torrträd. Beståndet delas av en skogsväg som leder upp på toppen av berget. Areal: 90 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Fuskåsberget med omgivning.

Fuskåsberget ligger i Forsa socken 4 km nordost om Nianfors. Här finns gott om hål- och torrträd.

Beståndet delas av en skogsväg som leder upp på toppen av berget. Fuskåsbergets sydsida är mycket brant med utskjutande klippavsatser, skrevor och rasmarker. Den svåråtkomliga skogen kring branterna är urskogsartad med en hel del grova tallar och torrakor.

Floran är intressant och bitvis artrik med arter som hällebräken, bergspring, bergglim, stinknäva, kattfot och slåtterfibbla. Ovan branterna förekommer lönn.

I den rika blandskog som växer i bergets sydvästsluttning förekommer en rik och värdefull snäckfauna med bl. a. den för regionen sällsynta taggsnäckan och mindre skogsglanssnäckan.

Området har även betydande ornitologiska värden, här finns exempelvis gråspett. Ormvråk, spillkråka och sannolikt slaguggla har även häckat här.

Fuskåsberget ligger i ett av länets värdetraktsområden, ett större sammanhängande område med hög andel skoglig värdekärna.

Branta klippavsatser på Fuskåsbergets sydsida där det växer träd och buskar. Himlen är blå med vita moln.

Branta klippavsatser på bergets sydsida.