Blötmossarna

Blötmoån rinner genom ett svårtillgängligt område omgiven av mycket buskar och tät skog. Solen lyser mellan trädgrenarna.

Blötmossarna är ett artrikt myr-, vatten- och sumpskogsområde omgivet av ett kuperat moräntäckt skogslandskap.

Genom området rinner Blötmoån som här breder ut sig i ett lugnflytande mosaikartat vattenområde. Våtmarksområdet innefattar förutom Blötmoån även Blötmoängena, Blötmomyran och Blötmotjärn med kringliggande sumpskogsområden. Areal: 45 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Blötmossarna med omgivning.

Blötmomossarna ligger ca 12 km norr om Hudiksvall mellan Gansesjön och E4:an.

Vegetationen är artrik och skiftande. Närmast fastmarkskanten förekommer sumpskog med blöt botten där gran och björk dominerar trädskiktet och vattenklöver, sjöfräken, pors, kratt- och granvitmossa är vanligt förekommande.

Närmare vattnet finns öppna fastmattekärr med arter som pors, sjöfräken, blåtåtel, flaskstarr och uddvitmossa. Kärret övergår ut mot vattnet i ett sumpkärr med topplösa, sjöfräken, säv och skedvitmossa. I södra delen av området ansluter ett naturvärdesobjekt och ett nyckelbiotopsområde enligt skogsstyrelsens registreringar.

I dessa som även sträcker sig utanför våtmarksområdet har ett flertal indikatorarter påträffats såsom lunglav, skinnlav, rosenticka, vedticka, ullticka, hässlebrodd, kranshakmossa, hättemossor och gelélavar.

Naturvärdesobjektet är dock till stor del påverkat av en nylig skogsavverkning. Blötmomossarna har stort bevarandevärde främst på grund av de värdefulla sumpskogarna och den opåverkade hydrologin.

Området ligger också ostört och har goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.

Nyckelbiotopsområde i södra delen med växtlighet som täcker vattenytan.

Nyckelbiotopsområde i södra delen.