Tingshusbacken 2:2 m.fl.

Verksamheten var uppförd inom kvartersmark avsedd för bostadsändamål. Byggnaden var även uppförd i sin helhet på mark som inte får bebyggas vilket gör att verksamhetens placering stred mot föregående detaljplan. Detta innebar att en utbyggnad av verksamheten inte var möjlig, syftet med denna detaljplan är således att ta bort planstridigheten.

Beslutet att anta detaljplanen för Tingshusbacken 2:2 mfl fattades i byggnadsnämnden 5 september 2023.

Beslutet vann laga kraft 30 september 2023.

Handlingar