Detaljplan för Köpmanberget 5:7 m.fl.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra omvandlingen av det tidigare industriområdet till ett område med olika typ av centrumverksamheter samt besöksanläggning för idrotts- och kulturändamål.

Samtliga antagna handlingar finns nedan.