Ede 7:5 och 7:58

Planens syfte

Planens syfte är att skapa möjligheter för en modern utbildningsanläggning med konferens-, retreat- och övernattningsmöjligheter. Detaljplanen ses som ett steg i rätt riktning för att vidareutveckla turismen inom Dellenbygden och Hudiksvalls Kommun. Samtidigt ska tidigare användning för bostadsändamål fortsatt vara gällande.

Beslutet att anta detaljplanen fattades av byggnadsnämnden 18 maj 2021.

Beslutet vann laga kraft 10 juni 2021.

Planhandlingar: