Åvik 26:18 Ändring av detaljplan

Planens syfte och innehåll

Detaljplaneändringens syfte är att för fastigheten Åvik 26:18 möjliggöra inredd vind för bostäder inom aktuellt område för detaljplan. Ändringen skulle innebära att vind får inredas i de flerbostadshus som är under uppförande på platsen samt för den outnyttjade byggrätt som finns för bostäder inom aktuellt planområde. Med en sådan ändring skulle befintlig och planerade byggnader kunna inrymma ytterligare tre lägenheter.

Samtliga antagna handlingar finns nedan.