Friggesund 8:45

Syftet är att tillåta fastighetsägaren att kombinera verksamheterna (D) vård och (K) kontor i stället för dagens (A) allmänt ändamål.

Beslutet att anta detaljplanen fattades av byggnadsnämnden 2 september 2015.

Beslutet vann laga kraft 2 oktober 2015.

Handlingar: