Vintergatsfjärden

Syftet med tillägget är att ändra gällande plan med avseende till den area som regleras i planen. Arean ändras från 225 m² BTA (bruttoarea) per fastighet till 225 m² BYA (byggnadsarea) per fastighet. Byggnadsarea är den ytan som en byggnad upptar på marken. 

Handlingar: