Kristineberg 4:1

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att planmässigt bekräfta befintliga förhållanden. Detta görs genom att, för fastighetens östra del, ändra markanvändningen från allmän platsmark till kvartersmark. Vidare ändras markanvändningen i områdets södra del från kvartersmark till allmän platsmark (gatumark).

Handlingar: