Forsa-Lund 1:78

Planens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för trygghetsbostäder och bostäder inom aktuellt område. Inom planområdet finns idag en förskola som fortsatt ska vara kvar men med möjligheten för ombyggnation till bostäder. I detaljplanen säkerställs det med planbestämmelser hur det kulturhistoriska värdet ska bevaras och leva kvar i Sörforsa tätort. En exploatering utgör en viktig del för en vidareutveckling av tätorten och utvecklingen för att möta bostadsbehovet som finns inom Hudiksvalls kommun.

Beslutet att anta detaljplanen fattades av kommunfullmäktige 25 april 2022.

Beslutet vann laga kraft 20 maj 2022.

Denna detaljplan omfattas av ändring. För nu gällande detaljplan för fastigheten 1:78, se:Ändring av detaljplan för Forsa-Lund 1:78 i Sörforsa, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar