Rådhuset 2:3 m.fl.

Planens syfte är att tillåta centrumändamål för en flexibel markanvändning och att inom ett visst område möjliggöra bryggor. Befintliga byggnader som Cementmagasinet och Tullhuset har haft stor betydelse för hamnen i Hudiksvall och hänsyn till deras kulturhistoria tas i planen.

Beslutet att anta detaljplanen för Rådhuset 2:3 mfl fattades i kommunfullmäktige 19 juni 2023.

Beslutet vann laga kraft 18 juli 2023.

Handlingar