Mältaren 3

Planens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att inom planområdet bekräfta fastighetens användning av bostäder och skydda huvudbyggnadens kulturhistoriska värden samt att möjliggöra för en utökad byggrätt.

Handlingar: