Rådmannen 9

Planens syfte är att ändra gällande detaljplan från handelsändamål till centrumverksamheter, det vill säga sådan verksamhet som bör ligga centralt som till exempel butiker, kontor, service och restauranger.

Handlingar: