Jakobsberg 7:6

Detaljplan för Jakobsberg 7:6 i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Planens syfte är att möjliggöra etablering av en gods- och avfallscentral inom Hudiksvalls sjukhusområde. Ambitionen är också att planen ska hålla över tid och att befintliga och tillkommande byggnader i området skall kunna nyttjas för vårdverksamhet om så behövs i framtiden. I anslutning till området ligger även sjukhusets helikopterplatta vars in- och utflygningsvägar inte får störas eller försvåras i samband med planens genomförande. En del av planens syfte blir således att säkerställa helikopterplattans funktion och flygsäkerhet. Ambitionen är också att skapa förutsättningar för en mer hållbar dagvattenhantering i området.

Beslutet att anta detaljplanen fattades av byggnadsnämnden 13 december 2022.

Beslutet vann laga kraft 7 januari 2023.

Handlingar: