Ändring av detaljplan för Forsa-Lund 1:78 i Sörforsa, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Bakgrund

2022-05-20 vann detaljplanen för FORSA-LUND 1:78 m.fl. (2184-P2022/3) laga kraft. Syftet med detaljplanen var framförallt att möjliggöra för trygghetsbostäder och bostäder inom fastigheten FORSA-LUND 1:78 i centrala Sörforsa för att kunna möta det bostadsbehov som finns inom Hudiksvalls kommun. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft har byggnation påbörjats av Glada HudikHem, Hudiksvalls kommuns bostadsbolag. Intresset av att projektet med Forsa-Lund genomförs är stort. Dock har problem uppstått när Hudiksvalls kommuns mark- och exploateringsenhet avser försälja mark för att kunna tillgodose de parkeringsbehov som de nya bostäderna medför eftersom parkeringsyta i nordväst är planlagd som allmän plats och inte som kvartersmark. För att kunna genomföra projektet krävs att den allmänna parkeringsytan ändras till förmån för enskilt ändamål.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att ändra den allmänna parkeringsplatsen (P-PLATS) till kvartersmark bostäder (B) för att kunna möta kommande boendes behov av privata parkeringsplatser. För att säkerställa parkeringsbehovet kommer bostadsanvändningen enbart att tillåtas nyttjas för parkeringsändamål genom att begränsa markens utnyttjade och ställa krav på att marken anordnas för parkering.

Beslutet att anta detaljplanen fattades av byggnadsnämnden 8 november 2023.

Beslutet vann laga kraft 3 december 2023

Handlingar