Skarmyra 8:2

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra gällande användning allmän platsmark för parkändamål till kvartersmark för förskola. Detta för att möjliggöra att planmässigt kunna återuppföra den förskola som brann i oktober 2018.
Den nya förskolan blir en utökning jämfört med tidigare, från fyra avdelningar till sex, då man sett att behov av fler avdelningar finns på platsen.

Handlingar: