Ede 42:6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i två våningar på fastigheten EDE 42:6 i Delsbo.

Beslutet att anta ändring av detaljplan gällande fastigheten Ede 42:6 fattades av byggnadsnämnden 28 april 2015.

Beslutet vann laga kraft 28 maj 2015.

Handlingar: