Idenors-Åkre 1:17 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för nya bostäder i Idenor. Planen ska säkerställa hållbar hantering av dagvatten och främja hållbart resande genom att säkerställa yta för gång- och cykelväg.

Handlingar:

Detaljplan för Idenors-Åkre 1:17 m.fl., antagandebeslutet har vunnit laga kraft 9 november 2021. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14.kap plan- och bygglagen måste väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan inte rimligen kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.