Ede 51:1 mfl Bostäder i Delsbo

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i ett attraktivt läge i centrala Delsbo på fastigheten Ede 51:1.

Tidigare detaljplan anger ett mycket begränsat nyttjande av fastigheten medan den nya planen öppnar upp för flera alternativa placeringar av byggnader och typ av bostäder. Vidare ska planen främja en hållbar samhällsutveckling genom att omhändertagande av dagvatten och hållbart byggande säkerställs i planen. En del allmän plats blir genom planläggningen kvartersmark vilket möjliggör bättre anslutning mot gata för Ede 52:1.

Beslutet att anta detaljplanen för Ede 51:1 fattades i kommunfullmäktige 20 december 2021.

Beslutet vann laga kraft 25 oktober 2022.

Handlingar