Sandvalla, ny förskola

Ett nytt detaljplaneförslag har tagits fram för ett område norr om Hagtornsvägen i Sandvalla för att möjliggöra ny förskola.

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en ny förskola inom stadsdelen Sandvalla. Viktigt blir för denna detaljplan att utformning av området inte medför föroreningar inom vattenskyddsområdet samt att tillräckligt stor lekyta tillgodoses inom förskoleområdet. Översiktsplan 2008 anger oförändrad markanvändning på platsen. Planförslaget anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet att anta detaljplanen för fastigheten Sanna 1:33, Sandvalla ny förskola fattades av kommunfullmäktige 30 maj 2022.

Beslutet vann laga kraft 20 september 2022.

Handlingar