Friggesund 1:6

Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostäder, kontor, handel samt vård av lättare karaktär med begränsad omgivningspåverkan såsom tandläkare, kiropraktor etcetera. Planändringen syftar även till att möjliggöra tillbyggnader som carport, avfallshanteringshus m.m.

Beslutet att anta detaljplanen fattades av byggnadsnämnden 2 september 2015.

Beslutet vann laga kraft 2 oktober 2015.

Handlingar: