Björkbergs förskola

Björkbergs förskola

Björkbergs förskola är en nyrenoverad förskola som ligger i de östra delarna av Hudiksvall. Förskolan har närhet till skogen och ligger inom samma område som Björkbergs skola.

På Björkbergs förskola prioriterar vi bland annat hälsa och livsstil vilket innebär mycket utevistelse och att vi nyttjar vår skog året om. Rörelse och språkutveckling ges också stort utrymme i vår planering och vi har bland annat orkester med våra äldsta barn. På förskolan finns ett språktorg, rörelsetorg och natur- och tekniktorg som är gemensam för hela förskolan.

Björkbergs förskolan är en mångkulturell förskola där barnen och deras familjer under åren har berikat vår verksamhet.

Om Björkbergs förskola

Björkbergs förskola ligger i Björkbergsområdet i de östra delarna av Hudiksvall.

Visa Björkbergs förskola på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På våra avdelningar går barn i åldern 1-5 år på varje avdelning. Antalet barn per avdelning är beroende av barnens schematider och ålder, idag har vi 17 – 22 barn per avdelning.

Förskolan består av 6 avdelningar:

 • Kosmos
 • Jorden
 • Norrskenet
 • Orion
 • Draken
 • Kometen

 • Ca 06.00: Förskolan öppnar gemensamt
 • 07.30: alla avdelningar öppnar
 • 08.00: Frukost
 • 09.30: Undervisning inomhus eller utomhus, frukt
 • 11.30: Lunch
 • 12.00: Sovvila och läsning
 • 14.30: Mellanmål
 • 14.45: Undervisning inomhus eller utomhus
 • 16.30: alla avdelningar gemensamt, frukt
 • Ca 17.45: Förskolan stänger

Förskolans verksamhet

Förskolans personal lägger stor vikt vid att se och bekräfta varje barn, uppmuntra och stötta dem, lyssna och finnas till hands. Det är viktigt att ni vårdnadshavare känner er trygga för att barnen ska göra detsamma. Förskolan strävar efter att utforma lärmiljöer som inspirerar barnens nyfikenhet och kreativitet som stimulerar till lek och att lära. Utbildningen på förskolan utformas så att den ger barnen positiva upplevelser och erfarenheter.

Språkutveckling

I vårt arbete med barns språkutveckling använder vi bl.a. böcker, boksamtal, bilder/tecken, sång, rim o ramsor och veckans ord. I leken utvecklas språket genom det sociala samspelet. Personalen använder öppna frågor för att uppmuntra barnen till att kommunicera och uttrycka sina egna tankar. Björkbergs förskola har ett gemensamt Språktorg för alla barn. Det finns även material med annat modersmål att låna. Det finns också möjlighet att kunna låna hem böcker från vårt bibliotek. En förskollärare på vår förskola arbetar 10 % med att utveckla förskolans arbete med språk. Vi följer upp vårt språkarbete inom avdelningen och använder oss av materialet Före Bornholm och TRAS (tidig registrering av språk).

Matematik och teknik

Förskolans personal synliggör och samtalar med barnen om matematik och teknik i vardagen i situationer/aktiviteter som bl.a. påklädning, dukning, leken osv. genom att personalen medvetet benämner och använder matematiska begrepp och symboler vid samtal med och runt barnen. Som inspiration i vår undervisning i matematik använder vi en metod som heter mattekarusellen. Förskolan tillhandahåller material i Språktorget och på avdelningarna som på ett lekfullt sätt inspirerar och utvecklar barnen inom de matematiska områdena med syfte att väcka barnens nyfikenhet för matematik i vardagen. Inom teknik har förskolan ett arbete med programmering och till hjälp i detta arbete har vi bl.a. hjälp av små bee-bots som barnen kan programmera.

Naturkunskap

Vår förskola har en stor gård full av möjligheter, här finns en varierad miljö i form av odlingsmöjligheter, grönytor, skogsdungar med klätterträd, slänter, cykelbana, sandlåda, gungor och stenar att hoppa på. I vår närmiljö har vi dessutom tillgång till skog samt skridskobana, fotbollsplan och längd skidspår om vintern. Vi strävar efter att varje barn, trots väderlek ska leka utomhus varje dag. Förskolan arbetar aktivt miljö- och hälsofrågor som t.ex. att anordna Skräpplockardagar, spontana tillfällen för rörelse och på våren har vi Vernissage där barnen skapar av återbruk.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 • Luciafirande på förskolan sker utomhus på vår gård
 • Julen firas med olika aktiviteter.
 • På våren har vi skräpplockardag där vi städar vår gård tillsammans med barnen.
 • Förskolan firar förskolans dag i maj med olika stationer för barnen.
 • Förskolan firar midsommar med dans och bär/frukt.
 • Förskolan firar barnens födelsedagar på olika sätt på varje avdelning.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

På Björkbergs förskola arbetar vi utifrån demokrati och alla människors lika värde. Vi bemöter varandra med empati och respekt. Genom barnens inflytande och personalens främjande av leken, ges möjlighet till ett lustfyllt lärande.

 • Omsorg- Den dagliga verksamheten ska formas av omsorg om varje individ.
 • Demokrati- Allas rätt att ha och uttrycka sin åsikt.
 • Inflytande- Alla ges möjlighet att påverka sin situation
 • Respekt- Ömsesidigt bemötande
 • Empati- ha förmågan att sätta sig in i andra människors situation.
 • Lustfyllt lärande- Det är roligt att lära sig, jag kan, jag vill och jag vågar!

Forum för samråd

Varje termin anordnar förskolan minst ett forum för samråd, där alla vårdnadshavare bjuds in att delta. Vid dessa tillfällen har man tid för samtal, vara med att påverka, känna delaktighet i vad som händer på förskolan och det skapas en förståelse för förskolan som egen skolform.

Kvalitetsarbete i förskolan

Förskolan arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och använder oss av Qualis. Qualis betyder hur och är vårt system för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Varje år i feb/mars/april ber vi er besvara en Qualis enkät om vår verksamhet på förskolans dator eller via länk. Utifrån bland annat resultatet av föräldra- och barnenkäten arbetar förskolan vidare för att utveckla vår verksamhet för att det ska gynna barnen.

Introduktionen på förskola

Att börja förskolan kan vara en känslofylld period för både ditt barn och dig. Utgångspunkten är att introduktionen sker under 10 dagar och kan anpassas utifrån ditt barns behov. Det kan innebära att introduktionen kan bli kortare eller längre utifrån barnets behov. Läs mer om introduktionen:

Introduktion av nya barn på förskola

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har eget kök och maten lagas på plats. Barnen serveras också frukost, mellanmål och frukt under dagen tillagad på plats.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.