Västanvindens förskola

Västanvindens förskola

Förskolan ligger i Hudiksvalls västra stadsdel med Västra skolan inom samma område. Vi har nära till natur, skog och stadsmiljö.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi använder oss av leken som en viktig del i barns lärande. Vi vill erbjuda en verksamhet med trygga, roliga, lustfyllda och lärorika lärandemiljöer, som uppmuntrar till utforskande och nyfikenhet. Tillsammans med dig som förälder vill vi verka för att ge barnen möjlighet till god utveckling och lärande utifrån varje barns intressen och förmåga.

Om Västanvindens förskola

Förskolan har två avdelningar och är organiserad med en avdelning för yngre barn och en för äldre barn.

  • Vitsippan, 1-3 år
  • Gullvivan, 3-5 år

  • 06.30 Förskolan öppnar
  • 08.00 Frukost
  • Förmiddag: Aktiviteter, samling, fruktstund
  • 11.00 och 11:20 Lunch
  • Sovvila för de små och sagoläsning för de som är vakna efter maten
  • Eftermiddag: Fria eller styrda aktiviteter
  • 14:00/ 14.30 Mellanmål
  • 17.30 Förskolan stängs (vid behov 18.30)

Vi vill att barnen som äter frukost hos oss ska få en lugn och bra start på dagen. Det är viktigt att du lämnar ditt barn klockan 07.45 om hen ska äta frukost.

Om ni kommer efter 08.00 och vi har hunnit sätta oss, klär du av barnet och kommer in, eftersom vi inte har möjlighet att gå ifrån matbordet och ta emot er i hallen.

Förskolans verksamhet

Vi erbjuder en verksamhet som är rolig och lärorik för alla barn, de ska känna att det är meningsfullt att lära sig nya saker. Barnens nyfikenhet och intresse ligger till grund i vårt arbete och deras fortsatta utveckling där vi tillsammans lyfter fram deras lärande.

Förskolans lärmiljöer är anpassad utifrån barnens behov. Personalen erbjuder flexibla arbetssätt och arbetsformer efter barnens individuella behov. Alla barn ges möjlighet att utvecklas i samspel och kommunikation tillsammans med andra.

Öka läsningen

Vi skapar lärmiljöer som uppmuntrar till samtal och språkande. Språk och lärande hänger nära samma och vi har aktiva lässtunder och böcker finns alltid med i våra temaarbetet. Förskolan har ett mindre bibliotek för utlåning med böcker på olika språk. Vi delar in barnen i smågrupper för att ge alla möjlighet att komma till tals. För förskolan är det viktigt att aktivt lyssna och uppmuntra barnen att berätta och uttrycka sig verbalt utan att bli avbruten. Vi förstärker språket med bilder och tecken som stöd. Musik, rörelse, drama och skapande är några av de uttryckssätt som vi erbjuder barnen.

Vi har språksamling 2–4 gånger i veckan där barnen får extra språkstimulans genom materialet "Före Bornholm".

Vi skapar ett samarbete med familjerna för barnens fortsatta språkutveckling och vi bygger bror mellan hem och förskolan.

Entreprenöriellt lärande

Lärandeförvaltningens verksamhetsidé i Hudiksvalls kommun är att alla barn, unga och vuxna ska känna ”Jag kan! Jag vill! Jag vågar!”.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit och kreativitet. Det entreprenöriellt lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

I alla möten tillsammans med barnen är det viktigt att vi personal tar tillvara på barnens perspektiv, därför utgår ifrån barnens intressen när vi planerar verksamheten. Genom ett utforskande arbetssätt där barn ges förutsättningar att undersöka och analysera lösningar, samt genom att själva skapa och konstruera ges barnen förutsättningar att erövra en förståelse för omvärlden. Personalen har ett medforskande arbetssätt med barnen.

Inkludering

I Hudiksvalls kommun råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Värdegrundsfrågor är en del av förskolans verksamhetsmål och har en central plats i vardagen. Vi uppmuntrar och vägleder barnen att samarbeta, själva lösa konflikter, kompromissa och samspela efter deras förmåga. Vi uppmuntrar barnen att respektera varandra genom att vi vuxna är goda förebilder. Vi uppmuntrar barnen till empatiska handlingar och ett positivt bemötande i olika situationer. Barnen får efter förmåga ta ett större ansvar för sig själv och för varandra. Pojkar och flickor erbjuds samma möjligheter att pröva sina förmågor och intressen. Vi förbereder barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Efter sommaren startar vi upp med en gårdsfest/arbetskväll tillsammans med barn och vårdnadshavare.

Luciafirande sker utomhus den 13 dec eller närliggande dag där vårdnadshavare är välkommen att delta.

Förskolans dag firas i maj. Aktiviteter för att uppmärksamma förskolans verksamhet, ibland tillsammans med dig och ibland bara för barn och personal.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Vi vill att alla barn ska känna: Jag kan! Jag vill! Jag vågar! som även är lärandeförvaltningens vision inom all utbildning i kommunen.

Vi strävar efter att bemöta barn och vårdnadshavare på ett respektfullt och positivt sätt. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete med familjen, tryggheten är viktig för att tillit ska utvecklas.

Vi vill att det ska vara roligt att komma till förskolan, vi möter varandra med glädje och uppmuntran.

Förskolan ska vara trygg, intressant, lustfylld. Vi vill skapa nyfikenhet och intresse som ligger till för fortsatt utveckling. För oss är det viktigt att barnen känner tillit till sin egen förmåga.

Vårt sätt att arbeta med värdegrundsfrågor

Varje höst startar vi med att ta reda på var barngruppen har för intressen och behov genom observation. Detta ligger till grund för fortsatt arbete för att skapa en fin gemenskap. Vi har många arbetssätt som belyser värdegrundsarbetet, ett är att vi uppdaterar ”kompishjärtat” som vi utformat tillsammans med barnen.

Vi är engagerad och närvarande personal som är lyhörda och ser var vi behöver rycka in. Barnens tankar och ord är viktiga när vi löser konflikter. Vi använder oss av öppna frågor såsom; Vad hände? Hur kan vi lösa problemet?

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument som vi arbetar med kontinuerligt. Förskolan delar in barnen i mindre grupper för vi vet att det stärker relationerna mellan barnen.

Vi tror på allas lika värde, vi vuxna är barnens förebilder. Vårt arbetssätt, vårt förhållningssätt och bemötande speglar våran tro på allas rätt att komma till tals och bli respekterad.

Vi delger vårdnadshavare direkt om det hänt något kring deras barn.

Vi arbetar för att varje barn skall få en trygg och bra start i förskolan. Inskolningen är individanpassad. Vi lägger stor vikt på den dagliga kontakten med dig. Du introduceras genom ett föräldramöte där vi presenterar vårt arbetssätt och visar vår lärandemiljö.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Inför det samtalet förbereder vi oss i Unikum genom barnens lärloggar, där ni som vårdnadshavare har möjlighet att lägga till tankar och synpunkter.

Vi bjuder in till ett inskolningssamtal till dig och ditt barn ungefär en månad efter avslutad inskolning.

Vi bjuder in till föräldramöten, forum för samråd och trivselkväll.

Varje år uppmuntrar vi er att besvara vår föräldraenkät. Det är viktigt för oss att få era synpunkter och åsikter om vår verksamhet, som en del i vårt utvecklingsarbete.

Unikum är ett verktyg som gör det möjligt för dig att ta del av barnets utveckling och lärande. Där delar vi information, månadsbrev, lärloggar och glimtar från vardagen.

Du är alltid välkommen att besöka vår förskola.

Barns delaktighet och inflytande

På vår förskola vill vi lyfta fram barns rätt till delaktighet och inflytande. Vi ser varje barn som en unik individ som har en viktig plats i vår utbildning. Vi ser barnen som rika och kompetenta och med en egen vilja att lära och förstå sin omvärld. Vi arbetar ständigt med våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och lust att lära. Vi ser att barn blir och uttrycker sig på olika sätt, beroende på i vilka sammanhang de befinner sig i. Det är vår uppgift att skapa meningsfulla sammanhang där alla barn kan få möjlighet att lära tillsammans med andra.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument som vi jobbar med kontinuerligt.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett mottagningskök. Vi får god och näringsriktig mat från Västra skolans skolkök.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt eller vid annan frånvaro/ ledighet, kontakta alltid förskolan. Vi är skyldiga att ringa upp er inom två timmar om barnet inte kommer enligt schema. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.