Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola ligger i Hudiksvalls östra stadsdel i anslutning till Skolbyns skola f-6.

Vi har nära till natur, skog och stadsmiljö. Förskolan står för ett gott samarbete och ett gemensamt förhållningssätt som bygger på ett entreprenöriellt lärande.

I vårt arbete ser vi alltid det kompetenta barnet. Vi samarbetar med barnen och ger dem inflytande över dagen.

Vi vill erbjuda en verksamhet med trygga, roliga, lustfyllda och lärorika lärandemiljöer, som uppmuntrar till utforskande och nyfikenhet.

Om Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola ligger i Hudiksvalls östra stadsdel i anslutning till Skolbyns skola.

Visa Bullerbyns förskola på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolan består av fyra avdelningar med två avdelningar 1-3 och två med 3-5 år.

 • Västergården, 1-3 år
 • Östergården, 1-3 år
 • Norrgården, 3-5 år
 • Sörgården, 3-5 år

Sör- och Norrgården

 •  06.30: Förskolan öppnar. Vi har gemensam öppning mellan avdelningarna.
 • 7.30: Frukosten serveras i Skolbyns matsal.
 • Förmiddag: Planerade aktiviteter utifrån läroplansmålen och barnens intresse samt olika teman som är aktuella.
 • 12.00: Lunch i skolans matsal
 • Efter lunchen: aktivitet inne och ute utifrån barn intresse och behov.
 • 14.15: Mellanmål
 • 17.30: Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Väst- och Östergården

 • 06.30: Förskolan öppnar. Vi har gemensam öppning mellan avdelningarna.
 • 8.00: Frukosten serveras på respektive avdelning
 • 09.15: samling och fruktstund
 • Förmiddag: Planerade aktiviteter utifrån läroplansmålen, barns intresse samt olika teman som är aktuella.
 • Innan lunchen: samling för sång och rim/ramsor
 • 11.15: lunch på respektive avdelning
 • Efter lunch: sömn för de barn som har behov. Barnen som är vakna har högläsning och boksamtal.
 • Eftermiddagen: Utelek alternativt inne aktiviteter.
 • 14.15: Mellanmål
 • Eftermiddag: Utifrån barnens ålder så har vi fokus på att utveckla samspelet, skapa tillit och trygghet i gruppen.

Förskolans verksamhet

Undervisning för hållbart lärande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen på vår förskola ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för utbildningen. Den skall präglas av omsorg, utveckling och lärande.

Barns språkutveckling

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra samt att uttrycka sina tankar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. För att främja barnens språkutveckling använder vi oss av Bornholmsmodellen, högläsning, boksamtal, språkpåsar, sagolådor och flanosagor. Vi arbetar med tecken som stöd för att stimulera barns språkutveckling. Våra lärmiljöer skapar möjligheter samspel och kommunikation.

Matematik

Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begrepp, tal, mätning, mönster och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar. Programmering är ett verktyg som vi arbetar med.

Naturvetenskap och teknik

Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material. Arbeta med vardagsteknik, upptäcka hur saker och ting fungerar när det gäller teknik och naturkunskap. Utveckla sin förståelse för egen delaktighet i naturens kretslopp samt lära sig om växter och djur. Förskolan har utbildning i NTA lådor (teknik och natur för alla) som vi arbetar med regelbundet. Grön flagg - odla, sortera, kompostera, utforska närmiljön och kretslopp.

Barns delaktighet inflytande

Skapa lärmiljöer med lyhörd personal som samarbetar med barnen.

Utveckla förmåga hos barn att kunna utrycka sina tankar och åsikter och där få möjlighet att påverka sin situation. Att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar samt förskolans miljö. Att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Normer och värden

Alla barn skall känna att de är i ett meningsfullt sammanhang under hela dagen. Sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Skapa trygghet, hänsynstagande god självkänsla samt arbeta med allas lika värde. Att barnen skall känna sig lyssnad på, samt att kunna lyssna på andra.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi firar påsk, förskolans dag, midsommar, picknick med föräldrarna på förskolans gård, lucia och jul.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Låt varje barn, enskilt och tillsammans få känna:

Jag vill, Jag vågar och Jag kan….

Bullerbyns förskola vill utveckla varje barns initiativförmåga, nyfikenhet, inre motivation/bekräftelse, engagemang, egenansvar, mod, kreativitet och fantasi.

Förskolan erbjuder samverkan med hemmet i olika former.

Varje höst och vår har förskolan föräldramöte där vi lyfter olika områden från vår läroplan. Forumet är en arena för samarbete mellan förskolan och hem. Vi lägger stor vikt på det dagliga samtalet och tar tillvara på föräldrarnas önskemål och intresse.

En kväll på våren där vi bjuder in till picknick eller information inom något läroplansområde.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Frukost, lunch och mellanmål serveras i skolans restaurang för Sörgården och Norrgården där maten tillagas i skolans kök.

Västergården och Östergården äter på avdelningarna och maten kommer från kommunens centrallkök.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.