Njutångers förskola

Njutångers förskola

Njutångers förskola är belägen i en idyllisk miljö med skog och grönområden inpå knuten och med närhet till lekpark och motionsspår. Det finns en stor och inbjudande utegård där gräsytor, skog och asfalt utmanar barnen till lek, utforskande och lärande.

Gården erbjuder också en grillplats, gung- och klätterställningar, sandlådor och en snickarbod. Ett gott samarbete råder mellan avdelningarna och i arbetslagen, där alla barn är allas barn.

Förskolan ligger i samma byggnad som Njutångers F-6 skola där också ett skolbibliotek och idrottshall finns att tillgå.

Om Njutångers förskola

Förskolan består av tre avdelningar där barn från 1-5 år vistas och lär tillsammans.

 • Blåklockan 1-5 år
 • Gullvivan 1-5 år
 • Rödklövern 1-5 år

 • 06.00: Förskolan öppnar, vid behov öppnar förskolan kl 05.45
 • 7.00–7.30: Barnen går till sina respektive avdelningar
 • 8.00: Frukost
 • Under förmiddagen - Samling och frukt, uteaktivitet, inneaktivitet eller tema.
 • 11.15: Lunch
 • 12:00: Sovstund för de yngsta barnen, olika undervisningsaktiviteter för övriga barn
 • 14.15: Mellanmål
 • 15.00: Alla avdelningar är tillsammans ute
 • 17.30: Förskolan stänger, vid behov är förskolan öppen till kl 17.45

Förskolans verksamhet

Hos oss pågår ett ständigt utforskande och lärande där leken ligger till grund. Vi använder olika former av dokumentation som redskap för att synliggöra vår verksamhet för barn, föräldrar och oss i personalen. Dokumentationen används som utgångspunkt för olika samtal där vi utvecklar och medvetandegör barns tänkande, reflekterande och lärande samt bidrar till förändringar i våra lärmiljöer. Barn lär av varandra och det är en viktig del av demokratiarbetet.

Vi tillbringar stora delar av dagarna utomhus, i vår närmiljö, ute på gården eller i skogen. Vi ser och använder naturen som en lärmiljö där vi i personalen är medforskare och medupptäckare på samma sätt som inomhus. Förskolans verksamhet och undervisning med läroplanen i fokus pågår från öppning till stängning. Då rörelse och pulshöjande aktivitet har stor betydelse för hälsa och inlärning har vi dagligen aktiviteter för att främja detta.

Språk

Vi arbetar för att öka läsintresset hos barnen genom att erbjuda dem stor tillgång till böcker, högläsning, sagoberättande och dramalek i goda lärmiljöer. I den dagliga leken och verksamheten stimuleras barnen av medveten personal att kommunicera och utveckla sitt språk.

Vi synliggör bokstäver, siffror, symboler och uppmuntrar därigenom barnens förståelse och intresse för skriftspråket.

Den språkliga utvecklingen och leken är barnets främsta redskap till utveckling och lärande.

Vi arbetar med Bornholm-materialet, Babblarna, flanellografsagor, rim, ramsor, rytmik, samt ordlekar och gåtor. Vi läser böcker och diskuterar handlingen tillsammans. Boksamtalen speglar ofta de etiska dilemman som lätt kan uppstå i vår vardag.

Vi arbetar även med TRAS som betyder tidig registrering av språkutveckling. Det innebär att vi kartlägger barnens språkutveckling via observationer för att tidigt upptäcka barngruppens behov. Kartläggningen underlättar planeringen av insatser och stöd, för att bäst utveckla språket.

För att stimulera språkutvecklingen för de yngsta barnen upp till 2,5 år använder vi oss av ett material som heter Babblarna. Före Bornholm är ett material som vi använder oss av för att stimulera språkutvecklingen för barnen mellan 2,5–5 år.

Inkludering och Jämställdhet

Njutångers förskola präglas av en varm och positiv atmosfär med förståelse för människors olikheter och olika behov. Alla barn och vuxna ska känna sig respekterade för den de är. De ska känna sig sedda, känna glädje och trygghet och vara en del i gemenskapen. Att känna att man är viktig och har en plats i verksamheten är grunden för att skapa trygghet och tillit. Detta gäller barnen, föräldrarna och personalen.

Vi pratar mycket om hur våra handlingar påverkar andra och vad det kan få för konsekvenser. Mycket handlar om hur en bra kompis bör vara och att alla barn oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Entreprenöriellt lärande och Digitalisering

Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar, få möjlighet att påverka sitt lärande och sin tid på förskolan. Personalen är medforskande och nyfikna i sitt arbetssätt, utmanar och möjliggör ett ständigt lärande för barnen. Personalen stimulerar barnen till att omsätta sina idéer till handling, vara nyfikna och kreativa, att våga prova på och hitta egna lösningar och tillvägagångssätt själva och tillsammans med sina kamrater. Genom att använda digitala verktyg tillsammans med och för barnen skapar vi ett intresse för dessa verktyg och de blir en naturlig del av undervisningen i förskolans verksamhet.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Trygg och glad, tillsammans lär vi oss varje dag. Njutångers förskolas vision bygger på dessa ord och vad de betyder för oss.

 • Trygghet - Att visa varandra tillit och respekt.
 • Glädje - Alla ska känna glädje och sprida positiv energi när de är på förskolan.
 • Tillsammans - Genom engagemang och inflytande ska alla känna tillhörighet.
 • Lärande - närvarande, professionella och engagerad personal där vi arbetar utifrån läroplanen i alla situationer.

Genom att vara medupptäckande personal, tillvaratar vi barnens lust att nyfiket utforska, upptäcka och uppleva för det livslånga lärandet. Vår miljö ska vara välkomnande och väcka lust att utforska och lära. Vi ser alla barn som kompetenta och unika och vi värnar om allas olika förutsättningar till sitt eget lärande. Personalen möter varje barn där det befinner sig och alla ska ha möjlighet till sin egen utveckling och ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar medvetet med att lägga en god grund i att förstå allas lika värde. Vill vi skapa förståelse och acceptans genom att belysa, att allas olikheter är en tillgång på vår förskola och i vårt samhälle.

Förutom det årliga utvecklingssamtalet har förskolan en enkät som ni föräldrar får besvara. Den ger er möjlighet att tycka till om, och vara delaktiga i förskolans verksamhet. Enkätsvaren hjälper oss sedan att utveckla förskolan.

Fler möjligheter till delaktighet är möten för er föräldrar och forum för samråd. Där möts föräldrar , rektor och personal och diskuterar förskolefrågor. Om man inte har möjlighet att delta på samrådet, kan man skriva ner synpunkter och lämna i postlådorna som finns i hallarna på varje avdelning.

Det är viktigt med en öppen kommunikation mellan er föräldrar och personalen vid alla dagliga möten; vid lämning och hämtning samt i utvecklingssamtal. Detta för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver.

Genom processväggar delger vi er föräldrar vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar med dokumentation. Dvs, dokumenterar i text, bild och film och återkopplar och reflekterar över detta tillsammans med barnen för att synliggöra lärprocesser och utmana vidare. I UNIKUM kan du följa barnets utveckling, lärprocesser och lärande via lärloggar, glimtar och föräldrabrev. All information till hemmen sker via UNIKUM.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år, vanligtvis under vårterminen. Finns önskemål eller behov från dig eller personal om fler samtal så finns det möjlighet till ytterligare samtal.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

God och näringsriktig mat får vi från skolans tillagningskök. Frukost, lunch och mellanmål serveras. Vi äter också frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan:

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.