Edsta förskola

Edsta förskola

Edsta förskola ligger i Hög utanför Hudiksvall. Vi delar skolgård med Edsta skola årskurs F-6.

Alldeles intill skolgården finns skogen med elljusspår och fotbollsplan. På vintern finns det skidspår och isbana.

Om Edsta förskola

Edsta förskola ligger på landsbygden i Hög, en mil utanför Hudiksvall.

Visa Edsta förskola på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Kotten 1-3 år
  • Tallen 3-5 år

  • 06:00 Förskolan öppnar
  • 08.00 Frukost
  • 9.00 - 11.00 Planerade inne och ute aktiviteter samt fruktstund
  • 11.00 Lunch
  • 14.10 Mellanmål
  • ca 17.30 Förskolan stänger.

Avdelningen Kotten öppnar. Alla barn lämnas där och vistas tillsammans fram till frukost.

Vi vill att barnen som äter frukost hos oss ska få en lugn och bra start på dagen och för att uppnå det vill vi att barnen kommer en stund före 08:00 så att vi kan ta emot och i lugn och ro sätta oss till bords

Vid lämning och hämtning kommer ni att möta personal från alla avdelningar.

Förskolans verksamhet

Pedagogisk verksamhet utifrån förskolans läroplan pågår ständigt i alla vardagssituationer samt olika grupper, utomhus och inomhus.

Vår utemiljö är en mycket stor tillgång i vårt arbete och närheten till skog, skidspår och skridskobana utnyttjas ofta. Varje dag erbjuds utevistelse där barnen övar sina motoriska och sociala förmågor tillsammans med oss vuxna. Vår utomhus verksamhet finns också med som en viktig del i vårt miljöarbete med hållbar utveckling.

Under året arbetas med olika teman som till exempel Livsstil och hälsa, Djur och natur, Skräp och avfall. Förskolan erbjuder barnen en lustfylld och tillåtande lärmiljö där de får möjlighet att skapa och utforska med olika material som stimulerar deras fantasi och kreativitet. Materialet består till stor utsträckning av återvunnet material som gemensamt samlats in allt för en hållbar utveckling.

Edsta erbjuder en IT miljö med digitala verktyg som lärplattor, smartboard , bee-boot, digitala förstorings glas och tv-skärmar. Dessa är ett bra komplement i vår verksamhet och ger många spännande möjligheter till lärande och samarbete mellan barn-barn och vuxen-barn.

Språk

Vi skapar språkstimulerande lärmiljöer utifrån barnens intressen. Detta sker genom läsning på olika sätt via böcker, flanosagor, sagopåsar och andra material som lärplatta, smartboard och tv skärm. Vi läser och reflekterar kring böcker, valda utifrån barnens intressen och kopplade till våra projekt. Förskolan har ett mindre bibliotek för utlåning med böcker. Förskolan arbetar systematiskt med materialet Före Bornholm där rim, ramsor, sånger och sånglekar ingår, vi har ett bibliotek av läspärlor att läsa tillsammans med barnen. Vi delar in barnen i mindre grupper för att ge alla möjlighet att komma till tals och uppmuntrar alla barn och vuxna att få prata utan att bli avbrutna. Vi är aktivt lyssnande och uppmuntrar barnen att berätta vidare och uttrycka sig verbalt. Vi använder oss av musik, rörelse, drama, skapande.

Inkludering och Jämställdhet

Förskolan arbetar utifrån vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan jobbar medvetet med inkludering och jämställdhet i barngrupperna och vårt förhållningssätt bidrar till att göra avtryck i barnens. Förskolan arbetar med materialet Kanin och Igelkott, Snick och Snack som är ett värdegrundsmaterial samt med Babblarna där figuren Doddo som står för värdegrunden finns med i vår verksamhet. Detta för att skapa en trygg och barngrupp samt för att ge barnen verktyg i det sociala samspelet och att vara en bra kompis. Förskolan uppmuntrar och vägleder barnen att själva lösa konflikter, kompromissa och samspela efter deras förmåga. Genom att vi vuxna är goda förebilder uppmuntrar vi barnen att respektera varandra. Vi uppmuntrar barnen till empatiska handlingar och ett positivt bemötande i olika situationer. Barnen får efter förmåga ta ett större ansvar för sig själv och för varandra. Pojkar och flickor erbjuds samma möjligheter att pröva sina förmågor och intressen. Förskolan förbereder barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Inkludering av alla barn och vuxna är att se olikheter som en tillgång och resurs.

Entreprenöriellt lärande och Digitalisering

Barnens kreativitet, nyfikenhet och kunskaper tas tillvara genom utvecklade lärmiljöer samt projektarbeten där barnen är delade i mindre grupper där alla ges talutrymme och tillfälle att reflektera över sitt eget lärande. Vi i personalen är medupptäckare. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och dela sina färdigheter och erfarenheter. Genom ett utforskande arbetssätt och digitala verktyg ges barnen förutsättningar att undersöka och analysera lösningar, samt genom att själva skapa och konstruera ges barnen förutsättningar att erövra en förståelse för omvärlden. Personalen arbetar för att vara medforskare tillsammans med barnen. Utifrån kartläggning av barnens intressen erbjuder förskolan lärmiljöer som lockar till nyfikenhet och lust att lära hos alla barn. Förskolan dokumenterar i bild för att barnen ska ges möjlighet att reflektera över sitt lärande och personalen ges möjlighet att utveckla verksamheten utifrån det barnen försöker förstå och lära.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Här kan du läsa om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Vår värdegrund

På Edsta förskola ska alla barn och vuxna känna glädje och trygghet, ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Förskolan präglas av en varm och positiv atmosfär med respekt för människors olikheter och olika behov. Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska känna sig sedda och respekterade av barn och vuxna. Alla barn har rätt att vara med i gemenskapen och möta vuxna som har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt.

Alla på förskolan ska verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola och hem, du ska känna tillit till förskolan. På Edsta förskola tar all personal ett gemensamt ansvar för alla barn. Vårt värdegrundsarbete hjälper oss att konkretisera och tydliggöra för barnen vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar.

Vår vision

Edsta förskola skall vara en välkomnande plats där alla barn och vuxna ska känna sig trygga och känna att Jag vill, Jag vågar och Jag kan. Där utbildning och undervisning pågår i den dagliga utbildningen

Du är alltid välkomna att delta i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid att skapa bra relationer till er. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för oss. Varje år på våren uppmanar dig att besvara vår enkät, gemensam för hela kommunens förskolor utifrån kvalitetssäkringssystemet Qualis. Era synpunkter och åsikter om vår verksamhet är en viktig del i vårt utvecklingsarbete.

Vi har inskolnings och överskolningssamtal och du erbjuds utvecklingssamtal en gång per år där de äldre barnen kan delta och berätta om sitt lärande. Vi har även föräldramöte på hösten, samt forum för samråd två gånger per år. Forum för samråd är din möjlighet att, inom ramen för förskolans uppdrag, få vara delaktig i förskolans verksamhet utifrån aktuella ämnen.

I Unikum kommer månadsbrev med information om verksamheten från förskolan samt information från rektor.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Alla barn utom de allra yngsta äter i skolans gemensamma restaurang där mottagningsköket får god och vällagad mat från skolrestaurangen. De yngsta äter inne på sin avdelning. Barnen serveras även frukost, mellanmål och frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.