Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola är belägen i norra Iggesund. Förskolan har en stor tomt som till stor del består av skog och naturmark. Den inbjuder till lek, rörelse och utforskande. Här finns även en planerad lekmiljö med gungor, sandlådor, lekstugor, gräsmattor samt asfalterade vägar att cykla på.

Skogen är en naturlig del av vår verksamhet. Den används både i den fria leken och i planerade aktiviteter. I skogen finns samlingsplatser med trästockar att sitta på.

Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Varje läsår arbetar vi utifrån ett gemensamt tema för att ge barnen positiva och lustfyllda erfarenheter och upplevelser av språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Delar av den pedagogiska verksamheten är förlagd utomhus på förskolans gård och genom utflykter till natur och närmiljö.

Om Norrgårdens förskola

Förskolan har fyra avdelningar för barn 1–5 år. Avdelningarna samarbetar kring olika teman.

  • Månen 1-5 år
  • Stjärnan 1-5 år
  • Regnbågen 1-5 år
  • Solen 1-5 år

  • 06:00-06:30 Förskolan öppnar (utifrån barnens schematid).
  • 08.00 Frukost
  • Vi äter frukt under förmiddagen
  • 11.15 Lunch
  • 14.30 Mellanmål
  • 17.30 Förskolan stänger (utifrån barnens schematid).

Öppning mellan 06.00 och 07.30 sker gemensamt för alla barnen.

Detta gäller även vid stängning från klockan 16.30 fram till 17.30. Vi kan även finnas ute på gården eller på någon av avdelningarna.

Undervisning pågår under hela dagen i alla situationer.

Förskolans verksamhet

Språket i förskolan

Vi arbetar språkstimulerande genom att vara närvarande delaktiga personal med barnen i fokus. För att främja barnens språkutveckling arbetar vi med Babblarna, Före Bornholmsmodellen, högläsning, boksamtal, språkpåsar, sagolådor, flanellografsagor, praxis, läsfixarna, tecken som stöd och bildkommunikation. Vi har lånebibliotek vid varje avdelning där du kan låna en bok tillsammans med ditt barn. Genom att utveckla högläsning, ge barnen tillgång till böcker och skapa en god lärmiljö stärks barnens språkutveckling.

Inkludering och Jämställdhet

Tllsammans med barnen formulerar vi hur en bra kompis ska vara, gemensamma värderingar och hur vi är tillsammans med varandra. Till vår hjälp har vi material från "Kanin och igelkott" samt barnkonventionen. Vi reagerar direkt på kränkningar och rapporterar dem i kommunens system för detta.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som förbereder barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle. På vår förskola värnar vi om allas lika värde. Jämställdhetsuppdraget handlar om att ge lika möjligheter och villkor för lärande och kunskapsutveckling för varje individ, oavsett om individen är född som flicka eller pojke.

Entreprenöriellt lärande och digitalisering

Personalen är medforskande och har ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Vi tror på det kompetenta barnet och uppmuntrar barnen att prova för att hitta egna lösningar och att lära av och med varandra. Vi arbetar för att barnens ska utveckla adekvat digital kompetens. Att de ska vara aktiva producenter och inte passiva konsumenter. Att tillsammans med barnen arbeta med källkritik för att medvetandegöra vad som sker i den digitala världen.

Matematik

Vi strävar efter att väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematik i vardagen. Vi arbetar utifrån mattekarusellen. Vi använder oss av matematiska ord och begrepp tillsammans med barnen.

Naturvetenskap och teknik

Vi strävar efter att ta tillvara på och utmana barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik. Det gör vi med hjälp av bland annat, NTA-lådor, Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Barns delaktighet och inflytande

Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra och följa barnens utveckling och lärande. Barnen är själva delaktiga i att dokumentera sina upptäckter och nya erfarenheter vilket gör att de får syn på och blir medveten om sitt eget lärande.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi firar traditioner t.ex. lucia, jultraditioner, julgransplundring, påsk, förskolans dag, midsommar samt andra traditioner som finns på vår förskola.

Vi firar alla barn som har fyllt år under samma månad sista onsdagen varje månad. Vi firar barnen genom att de får en Pixi-bok för att uppmuntra läsningen och vi sjunger för barnen.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Jag kan, Jag vill, Jag vågar, jag lär!

Som barn på Norrgårdens förskola känner jag att alla vuxna samverkar för mitt bästa!

Alla, barn som vuxna ska känna sig respekterade, trygga och sedda.

En professionell personal vid Norrgårdens förskola har:
Barnen i fokus, ett bra förhållningssätt, bidrar med lust och glädje, en god samarbetsförmåga och är trygg.

Vi månar om att skapa en öppen dialog och en tillitsfull relation till dig. Det är viktigt att du känner dig trygg för att barnen ska göra detsamma.

Varje år bjuder vi in till föräldramöte och forum för samråd.

Vi har återkommande utvecklingssamtal där barnen erbjuds att delta. Våra barn från 3 års ålder får svara på en enkät under våren och under hösten har vi barnintervjuer med dessa barn.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har tillagningskök där all mat tillagas av vår kokerska. Vi får god och näringsriktig mat till både frukost, lunch och mellanmål.

Två gånger per år har vi matråd där de äldre barnen, personalen från förskolan, måltidspersonal, enhetschef kost och rektor deltar. Där får barnen möjlighet till delaktighet och inflytande över mat och matsituationen.

De äldsta barnen får möjlighet att vara dagens kock tillsammans med måltidspersonal. De får då vara med i köket och förbereda, lägga upp mat, servera och diskar efter lunchen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.