Sandvalla förskola

Sandvalla förskola

Sandvalla förskola ligger i anslutning till Sandvalla skola f-6.

Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi vill att verksamheten på förskolan ska ge barnen positiva och lustfyllda erfarenheter och upplevelser av språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Delar av den pedagogiska verksamheten är förlagd utomhus på förskolans gård och genom utflykter till natur och närmiljö.

Om Sandvalla förskola

På Sandvalla förskola har vi två avdelningar med barn i åldern 1-5 år på varje avdelning.

  • Svanen 1-5 år
  • Storken 1-5 år

  • Kl 06.30 Förskolan öppnar (vid behov 06.00)
  • Kl 08.00 Frukost
  • Kl 11.00 Lunch
  • Kl 14.30 Mellanmål
  • Kl 17.30 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Förskolans verksamhet

Våra prioriterade områden är språket/öka läsningen, inkludering/jämställdhet och entreprenöriellt lärande/digitalisering.

Som en del i det livslånga lärandet vill vi på Sandvalla förskola ge varje barn i samspel med andra en stimulerande, utvecklande och positiv förskoletid. Vi utgår från målen i förskolans läroplan med aktuell forskning som grund och fokus på värdegrund och barns utveckling och lärande.

Vi strävar efter att utforma ett entreprenöriellt förhållningssätt som stärker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Barnen på Sandvalla förskola ska känna; Jag kan, jag vill, jag vågar.

Kultur och hälsa är prioriterade områden. Vi arbetar med hälsa genom miniröris, promenader och besök i skogen. Vi tar del av det kulturutbud som erbjuds i kommunen som t.ex. teatrar m.m.

Språkutveckling

Under hela dagen och vid planerade samlingar/aktiviteter stimuleras språket, personalen använder ett rikt ordförråd, förklarar nya ord och benämner allt som sker med ord och begrepp. Vi sätter ord på känslor och tar vara på alla vardagliga stunder för dialog ex. vid påklädning och utevistelse.

Språket utvecklas i lek och socialt samspel, barnen lär sig att kommunicera och att lyssna på andra. Vi delar in barnen i mindre grupper så att de får mer utrymme för samtal och dialog.

Vi arbetar med medveten högläsning i mindre grupper där vi samtalar om bokens innehåll.

Vi dramatiserar sagor och använder flanellografen för att berätta sagor genom bilder. Även uttrycksformer som musik, rytmik, rim, ramsor och lekar, bidrar till läs- och skrivutvecklingen.

Vi använder oss av materialet ”Före Bornholm” för att stimulera barns språkutveckling och använder tecken och bilder som stöd för att tydliggöra kommunikation med barnen.

TRAS betyder tidig registrering av språkutveckling, och innebär en kartläggning av barns språkutveckling genom observationer. Vi använder oss av TRAS i förskolan, för att tidigt upptäcka barngruppens behov och utifrån kartläggningen planera olika insatser och stöd för att utveckla språket. Personalen är utbildad i TRAS.

Matematik, naturkunskap och teknik

Vi arbetar med matematik både planerat och i vardagen. T ex så räknar vi vilka kompisar som är här och vilka som saknas.

Vi synliggör förändring i årstiden genom att rita, fotografera, berätta och reflektera tillsammans över vad som skett och vad som kommer sedan.

Vi utgår ifrån Mattekarusellen på ett lekfullt sätt för att förstå matematiska begrepp som t.ex. antal och geometriska former. Vi arbetar med bygglek där teknik, jämförelser och begrepp som längd, höjd, storlek, vikt och volym kommer in.

På förskolans gård har personalen och barn tillsammans inrett en snickarbod för kreativt skapande.

Vi arbetar i olika grupper med att utforska matematik, naturvetenskap och teknik. Vi utforskar och upptäcker egenskaper hos bl. a vatten och luft. Förskolan har tillgång till NTA lådor som vi använder regelbundet.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi uppmärksammar och firar olika högtider som påsk, midsommar, lucia, jul och förskolans dag.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar, jag gör.

Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

På Sandvalla förskola ska barn och vuxna känna glädje och trygghet, ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Förskolan präglas av en varm och positiv atmosfär med respekt för människors olikheter och behov.

Förskolans personaltar ett gemensamt ansvar för alla barn.

Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska känna sig sedda.

Alla barn har rätt att känna sig respekterade av barn och vuxna, vara med i gemenskapen och möta vuxna som har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt.

Alla på förskolan ska verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola och hem. Du ska känna tillit till förskolan.

Du ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Vi strävar efter att vara tydliga med att synliggöra mål och innehåll i verksamheten bl. a genom dokumentationer och informationsbrev för att ge förutsättningar till delaktighet och inflytande.

Förskolan bjuder in till föräldramöte varje hösttermin samt till forum för samråd varje höst- och vårtermin. En viktig plats för dig att kunna ge inflytande.

Vi har utvecklingssamtal på vårterminen, de äldsta barnen är med på samtalet och berättar om sitt lärande. Vi erbjuder även ett samtal på höstterminen om behov finns och förskolan erbjuder också alltid nya föräldrar ett inskolningssamtal.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Förskolan sitter ihop med Sandvalla skola och maten lagas på plats i skolans tillagningskök.

Barnen serveras också frukost, mellanmål och frukt under dagen.

På förskolan har vi ”Veckans kock” som innebär att de äldsta barnen på förskolan får vara med i köket vid ett tillfälle vardera.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.