Solbågens förskola

Solbågens förskola

Omgivningen runt Solbågens förskola inrymmer mycket natur med en lugn och rogivande atmosfär.

Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens entreprenöriella förmågor som nyfikenhet, kreativitet och stimulerar till lust att lära. Vi vill att verksamheten på förskolan ska ge barnen positiva upplevelser och erfarenheter av språk, matematik, naturvetenskap, teknik och tekniska hjälpmedel.

Barnen lär genom leken, så hela dagen ska vara lek- och lustbetonad. Vi ger tid till lek där barnen övar sig i samarbete, turtagning och att lyssna på varandra.

Om Solbågens förskola

Förskolan har tre avdelningar:

 • Nyckelpigan: 1-5 år
 • Trollsländan: 1-5 år
 • Myggan: 1-5 år

 • Kl 06.30 Förskolan öppnar (vid behov 06.00)
 • Kl 08.00 Frukost
 • Kl 11.15 Lunch
 • Kl 14.30 Mellanmål
 • Kl 17.30 Förskolan stänger

Förskolans verksamhet

Solbågens kompissång: Kompissolen lyser på oss för vi gillar inte att slåss, vänner vill vi alltid förbli, Solbågens förskola det är vi, cha, cha, cha.

På Solbågens förskola lägger vi stor vikt vid att se och bekräfta varje barn, uppmuntra och stödja, lyssna och finnas till hands. Vi månar om att skapa en öppen dialog och en tillitsfull relation till dig. Barnen uppmuntras till att prova på att klara av saker själva utifrån ålder och mognad. Vi försöker fånga barnens intresse för att kunna ge dem fler utmaningar så deras nyfikenhet och lust att lära blir större. Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens entreprenöriella förmågor som nyfikenhet, kreativitet och stimulerar till lust att lära. Verksamheten på förskolan ska ge barnen positiva upplevelser och erfarenheter av språk, matematik, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg.

Vi har ett medvetet arbete med värdegrunden, genom samtal och arbete med värdegrundsmaterial ger vi barnen möjlighet och stöd att försöka lösa sina konflikter själva, barnen får med ord beskriva vad de känner och får därmed en inblick i andras känslor och tankar.

Barnen lär genom leken och på förskolan ges tid till lek där barnen övar sig i samarbete, turtagning och att lyssna på varandra.

Kultur och hälsa är prioriterade områden.

Solbågens förskola jobbar med Hållbar Utveckling och de tre områden som förskolan aktivt arbetar med är:

 • livsstil och hälsa
 • djur och natur
 • konsumtion och resurser

Vi går till skogen kontinuerligt för att uppmuntra till att barnen ska trivas i naturen och vara aktsamma om den. Barnen ska bli nyfikna på vad som finns i naturen samt få möjlighet till utmanande motorisk träning.

Under hela dagen och vid planerade samlingar/aktiviteter stimuleras språket. Tillsammans med barnen sjunger vi sånger, rimmar och ramsar, berättar sagor och läser böcker. Språket utvecklas i lek och socialt samspel, barnen lär sig att kommunicera och att lyssna på andra. Barnen delas kontinuerligt in i mindre grupper så att de får mer utrymme för samtal och dialog. Vi arbetar med medveten högläsning i mindre grupper där vi samtalar om bokens innehåll. Förskolan använder sig av materialet ”Före Bornholm” för att stimulera barns språkutveckling och använder tecken och bilder som stöd för att tydliggöra kommunikation med barnen. TRAS betyder tidig registrering av språkutveckling, och innebär en kartläggning av barns språkutveckling genom observationer.

Vi arbetar med matematik och teknik både planerat och i vardagen. Personalen använder medvetet många olika matematiska begrepp i samtal och i boksamtal med barnen. Förskolan erbjuder barnen att använda digitala verktyg som smartboard, beebot, funtable och lärplatta i sin utbildning.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

Vi uppmärksammar och firar olika högtider som påsk, midsommar, Lucia, jul och förskolans dag.

I början av sommaren bjuder vi in alla familjer till en sommarfest med ett stort knytkalas utomhus. Våra äldsta barn som går vidare till förskoleklass har vid ett eget tillfälle en egen avslutning tillsammans.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

På Solbågens förskola ska alla barn och vuxna känna glädje och trygghet, ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Förskolan präglas av en varm och positiv atmosfär med respekt för människors olikheter och olika behov. Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska känna sig sedda och respekterade av barn och vuxna. Alla barn har rätt att vara med i gemenskapen och möta vuxna som har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt.

Alla på förskolan ska verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola och hem, du ska känna tillit till förskolan. På Solbågens förskola tar all personal ett gemensamt ansvar för alla barn. Vårt värdegrundsarbete hjälper oss att konkretisera och tydliggöra för barnen vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar.

Vår vision

Solbågens vision som handlar om att vi använder oss av dagens teknik som ett kompletterande hjälpmedel i verksamheten. Vi använder digitala verktyg för att utmana och stödja barnen i deras utveckling och lärande.

”Barn och vuxna ska känna: Jag kan, jag vill, jag vågar, jag lär i en miljö med fokus på digitalisering”.

På Solbågens förskola har vi en så kallad föräldraaktiv inskolning där du är väldigt värdefull. Det innebär att du ansvarar för ditt barn under dessa dagar vad gäller t.ex. påklädning, måltider, blöjbyte och är delaktiga i verksamhetens aktiviteter. Du får under dessa inskolningsdagar stor insyn i verksamheten då du får delta aktivt i förskolans vardag. Vårt mål är att ditt barn och du slutligen ska känna dig trygg på förskolan. Du som är alltid välkomna att besöka vår förskola.

Du ska ha möjlighet att, inom ramen för de nationella målen, vara med och påverka verksamheten i förskolan. Vi strävar efter att vara tydliga med att synliggöra mål och innehåll i verksamheten bl.a. genom dokumentationer och informationsbrev för att ge förutsättningar till delaktighet och inflytande. Vi använder forum för samråd för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande.

Förskolan arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och använder oss av Qualis. Qualis betyder hur och är vårt system för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Varje år på våren ber vi er besvara en Qualis enkät om vår verksamhet. Utifrån bland annat resultatet av föräldra- och barnenkäten arbetar förskolan vidare för att utveckla vår verksamhet för att det ska gynna barnen.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har eget kök och maten lagas på plats. Barnen serveras också frukost, mellanmål och frukt under dagen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.